Privacyverklaring & cookieverklaring

OERademen is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
info@oerademen.nl https://www.oerademen.nl

Persoonsgegevens/bedrijfsgegevens die wij verwerken
OERademen verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken

-Voor- en achternaam
– Naam bedrijf
– Adresgegevens
-Telefoonnummer
-E-mailadres
– Beroep
-Gegevens over uw activiteiten op onze website
-Bankrekeningnummer

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoons-/bedrijfsgegevens verwerken
OERademen verwerkt uw persoons-/bedrijfsgegevens voor de volgende doelen:
-Het afhandelen van uw betaling
-Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
-U te kunnen bellen of emailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
-U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
-Om goederen en diensten bij u af te leveren
-OERademen analyseert uw gedrag op de website om daar mee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

-OERademen verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
OERademen neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
OERademen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
Personalia Bewaartermijn: 7 jaar, Reden: Wettelijke verplichting betreffende betaling
Bedrijfsnaam Bewaartermijn: 7 jaar, Reden: Wettelijke verplichting betreffende betaling Telefoonnummer Bewaartermijn: 7 jaar, Reden: Om onze dienstverlening uit te kunnen voeren en u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
E-mailadres Bewaartermijn: 7 jaar, Reden: Om onze dienstverlening uit te kunnen voeren en u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
Gegevens over uw activiteiten op onze website Bewaartermijn: Zolang als noodzakelijk voor dit doeleinde, Reden: Commercieel belang
Bankrekeningnummer Bewaartermijn: 7 jaar, Reden: Wettelijke verplichting

Delen van persoonsgegevens met derden
OERademen verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor een zelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. OERademen blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
OERademen gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. OERademen gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

 Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bij voorbeeld adverteerders en/of sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht: Cookie: GoogleAnalytics
Naam:_utma
Functie: Analytische cookie die website bezoek meet
Bewaartermijn: 2 jaar

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door OERademen en heeft u het recht op gegevens overdraagbaarheid. Datbetekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@oerademen.nl  

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uwpasfoto, MRZ(machine readablezone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Klacht indienen
OERademen wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
OERademen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmakingen ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@oerademen.nl

Xamontarupt, 14 februari 2022